Trâm máy nội nha Soco Pro protaper – 04/20 21mm S1

250,000.00

Danh mục: